برچسب های سگ

برچسب های سگ را می توان شخصی سازی کرد تا در صورت جدایی شما و سگ به راحتی با شما تماس گرفته شود و در صورت دور شدن یا گم شدن حیوان خانگی از امنیت حیوانات اطمینان حاصل کنید.

برچسب های سگ علاوه بر نشان دادن نام حیوان خانگی شما و همچنین یکی از اعضای خانواده ، حاوی اطلاعات مهم ارتباطی هستند در صورتی که توله سگ شما هرگز گم شود یا خیلی دور شود.

شما می توانید هر پیام شخصی را در پشت برچسب های سگ مشخص کنید ، این بدان معنی است که فضای زیادی برای سفارشی کردن با نام حیوان خانگی خود ، آدرس خانه و اطلاعات تماس اضطراری دارید.
<1>