تجهیزات تولید


ماشین های مهر زنی ، اچ ، پرداخت تزریق و آبکاری و مینا ، و همچنین ماشین رنگ آمیزی اتوماتیک