جاکلیدی مینا

2020/08/04

Enamle جا سوییچی is a kind of جا سوییچی that has become more and more popular in recent years. میناجا سوییچیبر اساس فلز یا اکریلیک است. رئوس مطالب طرح روی ماده ساخته شده است و چسب کریستال رنگ مشخص شده با توجه به اندازه منطقه در خط الگو می ریزد. در یک منطقه محصور. پس از جامد شدن چسب یک رنگ ، می توان عملیات رنگ بعدی را انجام داد ، به این ترتیب موقعیت رنگ اشتباه نمی شود و قوام رنگ محصول بهتر تضمین می شود.

این نوعمیناجا سوییچیرنگ بسیار نفیسی است ، چندین سال تغییر رنگ نمی دهد و اشکال مختلفی دارد.میناجا سوییچیانتخاب عالی برای هدایای تبلیغاتی خواهد بود.

enamle جا سوییچی