دستگاه رنگ آمیزی خودکار برای نشان های فلزی و مدال های فلزی و غیره

2020/08/05

We have the advanced automatic coloring machine،each machine can finish 2500-4000ps products per day،this helps us improving the production efficiency greatly.  This machine can complete the  coloring process easily for the نشان های فلزی،مدال های فلزیو سفارشی ساخته شدهکلیدچیانو غیره که رنگ آمیزی آنها با دست دشوار است.