تجهیزات تولید

 

ماشین‌های مهر زنی، اچینگ، پولیش و آبکاری تزریقی و مینا، و همچنین دستگاه رنگ‌آمیزی خودکار

 تجهیزات تولید